Zoeken
Winkelmandje
 
Geschenken voor bedrijven

Voorwaarden voor bedrijven

Samenwerking met Lindy's

Algemene voorwaarden

voor bedrijven

Zie ook de algemene voorwaarden voor consumenten.

 1. Definities
  1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
    1. Afnemer: de wederpartij van Lindy’s bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking;
    2. BW: het Nederlands Burgerlijk Wetboek;
    3. Consument: een Afnemer die kwalificeert als consument in de zin van artikel 7:5(1) BW;
    4. Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
    5. Lindy’s: Lindy’s Patisserie, een eenmanszaak onder Nederlands recht, met adres Weteringpad 42, 3762 EN, Soest en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 620111162;
    6. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Lindy’s en Afnemer, waaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling daarop;
    7. Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, zoals vastgesteld in overeenstemming met artikel 6:96 e.v. BW;
    8. Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekking tussen Lindy’s en Afnemer, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aanbiedingen en Overeenkomsten. 
  2. Deze Voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op de website van Lindy’s (link) en kunnen vanaf daar worden opgeslagen om later te worden geraadpleegd.
  3. Door aanvaarding van een door Lindy’s gedaan aanbod, aanvaardt Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk door Lindy’s van de hand gewezen.
  4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Lindy’s. Een overeengekomen afwijking of aanvulling geldt slechts ten aanzien van de relevante levering waarvoor deze is afgesproken. 
 3. Aanbod, aanvaarding en orders
  1. Het staat Lindy’s volledig vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren.
  2. Overeenkomsten komen slechts tot stand op het moment dat (i) Lindy’s een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt; (ii) op het moment dat Lindy’s begint met de uitvoering van de Overeenkomst; of (iii) op het moment dat Lindy’s voor de betreffende Overeenkomst een factuur zendt.
 4. Levering, risico-overgang, keuring en reclame
  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van afgifte door (een vertegenwoordiger van) Lindy’s aan Afnemer voor rekening en risico van Afnemer, ongeacht of Afnemer deze persoonlijk in ontvangst heeft genomen. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  3. Indien en voor zover Lindy’s zorgdraagt voor het transport van de Goederen, zijn de Goederen vanaf het moment van het verlaten van Lindy’s bedrijfsruimte voor rekening en risico van Afnemer. De wijze van vervoer wordt door Lindy’s bepaald. Afnemer is verplicht de Goederen op de afgesproken tijd en plaats in ontvangst te nemen.
  4. Lindy’s heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval de tussen Lindy’s en Afnemer overeengekomen voorwaarden omtrent dergelijke verkopen op elke levering afzonderlijk van toepassing is.
  5. Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld, Afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen desondanks op Afnemer over met ingang vanaf het moment van het verlaten van Lindy’s bedrijfsruimte. Lindy’s is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan Afnemer te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag en/of andere extra kosten zijn voor rekening van Afnemer.
  6. Afnemer dient bij levering onmiddellijk te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij Lindy’s daarvan bij gebreken niet binnen 24 uur na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt Afnemers recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan Lindy’s’ om te de gegrondheid van de ingediende klacht te onderzoeken. Afnemer zal Lindy’s in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
 5. leveringstermijnen
  1. In het kader van de regels van de koop op afstand en slechts indien en voor zover Afnemer kwalificeert als consument in de zin artikel 7:5 lid 1 BW, zal Lindy’s bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet respectievelijk slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is Lindy’s eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl Afnemer onverminderd tot afname is verplicht tenzij Afnemer zijnde Consument een ontbindingsrecht heeft op grond van artikel 6:230o BW.
  3. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Lindy’s in overleg treden met Afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de Overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van Schade, indien zulks schriftelijk van tevoren is overeengekomen. Eventuele door Lindy’s te vergoeden Schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde Goederen.
 6. Herroepingsrecht
  1. Dit hele artikel 6 blijft buiten toepassing indien en voor zover de uitsluitingen als bedoeld in artikel 6:230p BW van toepassing zijn en de Goederen chocolade betreft.
  2. Bij de aankoop van Goederen heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Goederen door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Lindy’s bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking en bewaaradviezen zorgvuldig naleven. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Lindy’s verstrekte redelijke en duidelijke instructies, inclusief maar niet beperkt tot het bewaaradvies.
  4. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de Goederen, schriftelijk en op duidelijke wijze kenbaar te maken aan Lindy’s. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen zijn de kosten voor het retourneren van de Goederen voor rekening van Afnemer. 
  5. Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Lindy’s heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 7. Prijzen en betaling
  1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de Levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten voor rekening van Afnemer.
  2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3. Betaling aan Lindy’s dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Lindy’s aan te geven wijze. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Vindt betaling niet plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat komt Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan Lindy’s van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.
  5. Indien goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van Lindy’s op Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht op eerste verzoek van Lindy’s terstond genoegzame en in de door Lindy’s gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is Lindy’s gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
  6. Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Afnemer.
  7. Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 5 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt Afnemer geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
  8. Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.
 8. Aanbiedingen
  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Lindy’s zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  3. Mondelinge toezeggingen verbinden Lindy’s slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  4. Aanbiedingen van Lindy’s gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  5. Lindy’s kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien Afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  1. Lindy’s behoudt zich het eigendom voor van de Goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn: (a) de door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door Lindy’s geleverde of te leveren Goederen; en (b) alle vorderingen van Lindy’s op Afnemer wegens het tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.
  2. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan hij zich ter zake op een retentierecht beroepen.
  3. Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 6, of indien Lindy’s naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is Lindy’s gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.
  4. Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is Afnemer gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. De Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 10. Garantie
  1. Lindy’s staat ervoor in dat de Goederen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 11. Gegevensbeheer
  1. Indien Afnemer een bestelling plaatst bij Lindy’s, dan worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lindy’s. Lindy’s handelt conform de AVG en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  2. Lindy’s respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van ontvangen persoonlijke gegevens.
 12. Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding
  1. In geval van een gebrek van de geleverde Goederen, is Lindy’s slechts aansprakelijk voor enige Schade, waarbij haar aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan he bedrag van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende Goederen.
  2. Lindy’s bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Lindy’s ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Lindy’s.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Lindy’s jegens Afnemer vervalt na verloop van 3 jaar nadat (1) de Goederen aan Afnemer zijn geleverd; en/of (2) de Diensten voor Afnemer zijn afgerond.
  4. Lindy’s is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Lindy’s, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Lindy’s kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Lindy’s ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Lindy’s kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Lindy’s had moeten leveren. 
  5. Lindy’s is niet aansprakelijk voor ziekte of dood van huisdieren bij postorders waarbij het huisdier bij de verpakte chocolade kan komen en dit op eet.
  6. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtssituatie 1 maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden. Artikel 4.3 is van overeenkomstige toepassing. 
 13. Intellectuele eigendom
  1. Alle documenten, afbeeldingen, tekeningen, offertes, ontwerpen, etc, die door Lindy’s aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Lindy’s. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
  2. Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van Lindy’s onverwijld retourneren, zonder daarvan (digitale) kopieën achter te houden.
  3. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen en ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om Lindy’s alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt.
 14. Ontbinding
  1. Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is Lindy’s te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Lindy’s op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar.
  2. In geval van ontbinding is Afnemer verplicht om Lindy’s de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt.
 15. Toepasselijkheid bepalingen en adreswijziging
  1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
  2. Elk der bepalingen van deze Voorwaarden is deelbaar. Indien een van genoemde bepalingen onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt (hetzij volledig of gedeeltelijk) krachtens het recht van enige jurisdictie dan laat zulks onverlet de wettigheid, rechtsgeldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden.
  3. Indien Lindy’s op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat Lindy’s afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen. 
  4. Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Lindy’s te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het bij Lindy’s laatst bekende adres van Afnemer, worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.
 16. Toepasselijk Recht en Rechtsbevoegdheid
  1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en deze zal in overeenstemming daarmee worden uitgelegd, met uitsluiting van de regels van conflictenrecht krachtens Nederlands internationaal privaatrecht.
  2. Enig geschil tussen partijen dat voortvloeit uit of samenhangt met deze Voorwaarden en/of een Overeenkomst, zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Amsterdam.